Regulamin

REGULAMIN WWW.TANIE-LOGO.PL
Niniejszy Regulamin określa zasady prawne korzystania z usług serwisu tanie-logo.pl czyli projektowanie graficzne grafik użytkowych jako logo, wizytówki oraz korzystania ze strony internetowej tanie-logo.pl.

§1 Definicje
Regulamin – niniejszy regulamin
tanie-logo.pl – Usługa projektowania graficznego, tworzenie logotypów graficznych dostępna w kilku pakietach z płatnością rozliczana z góry. Usługa dostępna pod adresem www.tanie-logo.pl
Użytkownik – czyli kupujący pakiet projektu graficznego logotypu na stronie www.tanie-logo.pl
Logo (logotyp) – unikatowy projekt graficzny, który identyikuje firmę, osobę lub wydarzenie.
Operator – Emir Alobedi, NIP: 725 201 46 08.
Baza Kont- dane osobowe Użytkowników, którymi obraca Operator.
§2 Oświadczenia
Operator zapewnia, że posiada wszelkie niezbędne środki techniczne umożliwiające współpracę zgodnie z Regulaminem dla wszystkich użytkowników tanie-logo.pl
§3 Prawa i obowiązki Operatora
Operatorowi przysługuje prawo zakończenia świadczenia Usługi bez okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach zachowań Użytkownika:
a) złamania zapisów Regulaminu;
b) naruszenia zasad i norm korzystania z tego typu serwisów;
c) wypowiedzenia umowy.
Operator nie odpowiada za opóźnienia w działaniu serwisu niezależne od niego, w szczególności spowodowane awariami sieci Internet lub łącz telekomunikacyjnych, a tym samym nie gwarantuje parametrów dostępności i przydatności tanie-logo.pl.
Użytkownik zrzeka się wszelkich praw do roszczeń związanych z czasowymi lub przedłużającymi się przerwami w świadczeniu usług ze strony tanie-logo.pl
§4 Akceptacja Regulaminu
Warunkiem korzystania z tanie-logo.pl przez Użytkownika jest oraz akceptacja Regulaminu.
Wszelkie cenniki korzystania i zasady korzystania z usług płatnych dostępne są na stronie głównej i podstronach serwisu tanie-logo.pl
Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
a) dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych,
c) wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej,
d) zezwala Operatorowi na wykorzystywanie danych osobowych, w celach administracyjnych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
e) zezwala Operatorowi na wykorzystywanie danych osobowych, w celach statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
f) zezwala Operatorowi na wykorzystywanie danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych lub w przeciwnym wypadku nie zaznacza odpowiedniej zgody,
g) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Operatora na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub w przeciwnym wypadku nie zaznacza odpowiedniej zgody.
§5 Postępowania reklamacyjne, odstąpienie
Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana Operatorowi w formie elektronicznej na adres [email protected] i określać:
a) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim,
b) zarzuty Użytkownika,
c) okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika – Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku niezgodności projektu z zamówieniem, w szczególności:
i) wykonanie mniejszej niż zamówiono liczby propozycji
ii) niezastosowanie się do opisu projektu załączonego w zamówieniu
iii) przekroczenie czasu realizacji projektu.
Reklamację rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, tanie-logo.pl zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.
Mając na uwadze indywidualny charakter Usługi, na mocy artykułu 38 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy przysługuje do momentu przystąpienia przez tanie-logo.pl do wykonania usługi.
§6 Obowiązki użytkownika
Użytkownik zobowiązany jest do:
a) wysłania kompletnego i zrozumiałego opisu zamówienia w języku polskim;
b) informowania Operatora o wszelkich zmianach w danych rozliczeniowych;
c) przestrzegania Regulaminu;
d) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
§7 Ograniczenia techniczne i merytoryczne
Operator zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
b) natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu,
c) zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
d) zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Operatora,
b) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
c) szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych,
d) szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
e) szkody spowodowane nieprawidłowym transferem danych w systemie, zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
f) szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, typu włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
§8 Dane osobowe i informacje poufne
Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest Operator. Każdy Użytkownik ma prawo do:
a) wglądu do swoich danych,
b) poprawiania tych danych,
c) żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Kont Użytkowników.
Operator zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi działań wskazanych w ust 1.
Operator zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane od Użytkownika.
Operator zobowiązuje się do nie ujawniania danych, w szczególności kontaktów zgromadzonych na koncie Użytkownika. Właścicielem danych wprowadzonych do systemu w ramach Konta Użytkownika pozostaje Użytkownik. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych przechowywanych w systemie.
Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o fakcie obrotu jego danymi osobowymi przez współpracujący z Operatorem portal Przelewy24.
Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy informacji:
a) powszechnie znanych;
b) których udostępnienie nastąpiło na podstawie jednoznacznie wyrażonej ustaloną drogą kontaktu zgody Użytkownika;
c) których udostępnienie nastąpiło na żądanie odpowiednich organów lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
§9 Opłaty
Użytkownik ponosi jednorazową opłatę za korzystanie z systemu w zależności od wybranego pakietu.
Opłaty odbywają się przez system płatności obsługiwany przez firmę Przelewy24.
Użytkownik zobowiązany jest do podania danych wymaganych przez Przelewy24 w celu autoryzowania płatności za Usługę.
Opłaty pobierane są z góry.
W celach realizacji płatności za Usługę użytkownik akceptuje również regulamin portalu Przelewy24.pl.
§10 Termin wykonania usługi
Standardowy czas wykonania Usługi Projektu Logo to 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę zaksięgowania środków na koncie lub potwierdzenie zaakceptowanej płatności w systemie Przelewy 24.
Jeśli godzina złożenia zamówienia wypada poza godzinami pracy, tj. po godz 17 czasu Polskiego, za datę przyjęcia zamówienia uznawany jest kolejny dzień roboczy.
Istnieje możliwość, za dodatkową opłata ustaloną w cenniku, przyśpieszenia wykonania wstępnych propozycji logo (zgodnie z ilością propozycji w zakupionym pakiecie) do trzech dni roboczych lub 24 godzin roboczych.
Przyśpieszenie wykonania logo nie wpływa na termin wykonania Usług Dodatkowych.
§11 Własność intelektualna
Na użytek niniejszego paragrafu Licencję oraz przeniesienie praw rozumieć należy w sposób wskazany w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
Niezależnie od wybranego pakietu Użytkownik otrzymuje zawsze jeden projekt finalny w określonych w pakiecie formatach plików wraz z jedną licencją na jego użycie.
Przedmiotowa licencja udzielana jest na czas nieokreślony.
Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o niezbywalności Licencji oraz konieczności wykupienia jej na wyłączność w przypadku woli odsprzedaży zgodnie z treścią ustępu 5.
Za dodatkową opłatą określoną w cenniku istnieje możliwość przeniesienia autorskich praw majątkowych do wybranego projektu Logo.
Nie ma możliwości przeniesienia praw majątkowych do wykupionych Usług Dodatkowych.
§12 Tryb wprowadzania poprawek
Za poprawki rozumie się każdą niewielką modyfikację graficzną przesłanej propozycji, w szczególności: zmiany wielkości liter, zmiany czcionki, zmiany koloru tekstu, przeniesienie elementów projektu, zmiany kompozycji.
Poprawkami nie są natomiast nowe propozycje odbiegające od pierwszej propozycji projektu, w szczególności: zmiany sygnetu/ikony/obrazka, kolorystyki gradientu elementów wektorowych.
Użytkownik ma możliwość zlecania poprawek wyłącznie do liczby zawartej w wykupionym pakiecie.
Każda modyfikacja liczy się osobno, przykładowo zmiany zbiorcze polegające na zmianie koloru i kroju czcionki będą liczyły się jako dwie poprawki.
O ile poprawki przysługują oraz są wystarczająco precyzyjnie wskazane, zostaną wprowadzone do projektu w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania.
Użytkownik oświadcza, że jest świadomy braku wpływu wyboru Usługi Dodatkowej “Przyśpieszenie realizacji projektu” na termin realizacji poprawek.
§13 Kontakt
Drogą kontaktu między Operatorem i Użytkownikiem są następujące adresy e-mail:
a) Operatora – [email protected]
b) Użytkownika – adres podany przy zamówieniu
Pod rygorem skutecznego doręczenia wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania Operatora o zmianie stosowanego adresu e-mail.
Użytkownik ma 5 dni roboczych na akceptację przesłanej propozycji lub zamówienie poprawek od dnia otrzymania maila od Operatora.
Po przekroczeniu w/w terminu Usługa uznawana jest za wykonaną i nie ma możliwości dalszej modyfikacji projektu.
Użytkownik może zaakceptować projekt przed upływem terminu 5 dni roboczych.
§14 Postanowienia końcowe
Akceptując warunki Regulaminu Użytkownik zawiera z operatorem umowę na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
W kwestiach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.
Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony.
Gdy nie uda się rozwiązać sporu polubownie, Sądem właściwym do rozwiązania sporu jest Sąd właściwy dla tanie-logo.pl
Skontaktuj się z nami
Pracujemy od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 - 19:00
+48 450 021 100

[email protected]

cartphone